สัมมนาประจำปี 2551 โลกของอิสลามและมุสลิมในอุษาคเนย์

สัมมนาวิชาการประจำปี- Seminar

โลกของอิสลามและมุสลิมในอุษาคเนย์

The Islamic World and Muslims in Southeast Asia

วันศุกร์ที่ 27- เสาร์ที่ 28 มีนาคม 2552 /28-29 March 2009

ณ โรงแรม ทวิน โลตัส นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

Twin Lotus Hotel-Nokhon Sithammarat, Siam (Thailand)

ภาคสนาม อารยธรรมเพื่อนบ้าน ” ลังกาวี” ประเทศมาเลเซีย Langkawi Malaysia

อาทิตย์ 29 – จันทร์ 30 มีนาคม 2552 /29-30 March 2009


 

ความเป็นมา

ในปัจจุบันองค์ความรู้เกี่ยวกับโลกของอิสลามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในมิติต่างๆ ทั้งด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม  ยังคงจำกัดอยู่ในวงวิชาการเป็นส่วนใหญ่  โดยที่ความเป็นจริงแล้วโลกของอิสลาม อันหมายความรวมไปถึงประชาคมมุสลิมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น   มีสัดส่วนประชากรมากกว่า 3 ใน 5 ของประชากรในภูมิภาคทั้งหมด  มีอินโดนีเซียที่ถือว่าเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก  มีมาเลเซียที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหม่ในหมู่ประเทศมุสลิมทั่วโลก  และมีภาคใต้ตอนล่างของไทยเป็นอู่อารยธรรมมลายูมุสลิมอันรุ่งเรืองมาตั้งแต่ยุคก่อนสมัยอาณานิคม

 

ในประเทศอื่นแม้ชาวมุสลิมเป็นประชากรส่วนน้อย แต่ก็มีบทบาทสำคัญต่อความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของประเทศนั้นๆ เช่นกัน  อีกทั้งยังอยู่ร่วมกันกับประชากรส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนาอื่นอย่างสันติภายใต้ระบบการเมืองที่ต่างกันไปในแต่ละประเทศ  ทั้งระบอบสาธารณรัฐในอินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และติมอร์ เลสเต้  ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอันมีสุลต่านเป็นประมุขในบรูไน ระบอบสังคมนิยมในเวียดนามและลาว ระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญในไทย กัมพูชา และมาเลเซีย หรือแม้แต่ระบอบเผด็จการทหารในพม่า

 

แต่กระนั้น การรับรู้ของคนในสังคมไทยส่วนใหญ่ต่อโลกอิสลามและประชาคมมุสลิมนั้น  มักจำกัดอยู่เฉพาะรายงานข่าวจากสื่อมวลชนทางทั้งภายในและต่างประเทศเสียเป็นส่วนใหญ่  โดยใช้กระแสความขัดแย้งระหว่างโลกตะวันตกกับโลกอิสลามเป็นประเด็นนำ  ที่มักจะเข้ามาครอบงำกรอบความเข้าใจต่อประเด็นต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น

 

ด้วยสภาพการณ์ปัจจุบันที่โลกอิสลามและประชาคมมุสลิมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับผลกระทบจากกระแสแห่งความขัดแย้งในระดับการเมืองโลกอย่างหนักหน่วง  แต่ในทางกลับกันความเข้าใจอันถ่องแท้ต่อกระแสแห่งความขัดแย้งดังกล่าวและลักษณะเฉพาะตัวของโลกอิสลามและประชาคมมุสลิมในภูมิภาคนี้  หาได้เพิ่มขึ้นไปในทางเดียวกันไม่

 

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ไทยและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ จะต้องสร้างองค์ความรู้และเพิ่มเติมความเข้าใจต่อโลกอิสลามและประชาคมมุสลิมเพื่อเท่าทันต่อผลกระทบจากกระแสความขัดแย้งของการเมืองโลกในปัจจุบัน

 

การสัมมนาครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือในวงวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยความริเริ่มของสถาบัน มูลนิธิ และองค์กรต่างๆ ทางด้านวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และ ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย   กับ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่ส่งเสริมและให้การสนับสนุนการศึกษาการวิจัยเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน   เพื่อขยายพรมแดนความรู้และสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาแก่คนและสังคมไทยให้เป็นสังคมที่อุดมไปด้วยปัญญา  ดังพุทธภาษิตที่ว่า   “นตถิ ปญญา สมาอาภา”  แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า และเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับโลกของอิสลามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในมิติต่าง ๆ ทางด้านประวัติศาสตร์  สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
  2. เพื่อกระตุ้นให้มีการนำเอาความรู้และความเข้าใจที่ได้ ไปปรับให้เอื้อต่อการสร้างความเข้าใจอันดีของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
  3. เพื่อมุ่งสร้างคุณค่าและองค์ความรู้ความเข้าใจต่อโลกอิสลามและประชาคมมุสลิมเพื่อเท่าทันต่อผลกระทบจากกระแสความขัดแย้งของการเมืองโลกในปัจจุบัน

ระยะเวลาของการสัมมนา ภาควิชาการ วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2551 และ ภาคสนาม   วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2551 ณ ประเทศมาเลเซีย

 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา ครู-อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 500 คน

ลงทะเบียนสัมมนาท่านละ 1,500 บาท (เป็นค่าเอกสารประกอบการสัมมนา อาหารว่างและกลางวัน)

ลงทะเบียนภาคสนามท่านละ 4,900   บาท  (รับจำนวนจำกัด 100  คน)

 

สถานที่จัดสัมมนา โรงแรม ทวิน โลตัส นครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.  เกิดความเคลื่อนไหวและตื่นตัวในวงวิชาการเกี่ยวกับในด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2.  เกิดการสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับโลกอิสลามและประชาคมมุสลิม

3.  เกิดการต่อยอดให้มีมุมมองประเด็นปัญหาใหม่ๆ เกี่ยวกับโลกอิสลามและประชาคมมุสลิม

ติดต่อสอบถามที่ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โทร. 02-424-5768, 02-433-8713 (โทร./โทรสาร) e-mail: kitsunee_tai@yahoo.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.textbooksproject.com / www.seas.arts.tu.ac.th

กำหนดการสัมมนาวิชาการ

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552

08.00 – 09.00 น.    ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น.    กล่าวต้อนรับโดย รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

09.15 – 09.30 น.    เปิดการสัมมนาโดย คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกก.มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

09.30 – 10.00 น.    ปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน

10.00 – 10.30 น.    รับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.30 น.    อภิปราย ” ไทยใต้-มาเลเซียเหนือ: ปัญหาของศูนย์กลางหรือชายขอบ”

รศ.ดร.จรัญ      มะลูลีม

ผศ.ดร.ศรีสมภพ   จิตภิรมย์ศรี

คุณรุ่งรวี        เฉลิมศรีภิญโญรัช

รศ.ดร.ธเนศ   อาภรณ์สุวรรณ        ดำเนินการอภิปราย

12.30 – 13.30 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 17.30 น.    แบ่งห้องสัมมนา

ห้องบงกชรัตน์1 “สื่อสารมวลชนสมัยใหม่กับภาพลักษณ์มุสลิม”

ผศ.ดร.สุชาติ      เศรษฐมาลินี

อ.แพร                ศิริศักดิ์ดำเกิง

คุณนวลน้อย      ธรรมเสถียร

คุณมูฮัมหมัด     อายุบ ปาทาน

รศ.อุบลรัตน์      ศิริยุวศักดิ์       ดำเนินการอภิปราย

ห้องบงกชรัตน์ 2 “อิสลามาภิวัตน์ในอุษาคเนย์”

รศ.ดร.วิทยา  สุจริตธนารักษ์

อ.ซาฟีอี    บารู

ผศ.อับดุลเลาะห์   อับรู

ดร.นุมาน    หะหยีมะแซ

อ.ทรงยศ    แววหงษ์     ดำเนินการอภิปราย

ห้องบงกชรัตน์ 3 “พระเจ้าตากสิน กับนครศรีธรรมราช เรื่องจริงหรืออิงนิยาย”

ภิกษุณีธัมมนันทา

ผศ.ฉัตรชัย   ศุกระกาญจน์

อ.จุฑามาศ   ประมูลมาก

ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์   เพชรเลิศอนันต์

ผศ.จันทรา   ทองสมัคร

ผศ.กาญจนี  ละอองศรี  ดำเนินการอภิปราย

ห้องอรพินท์ 1-2 “ประวัติศาสตร์ – พงศาวดารปัตตานี”

รศ.ดร.ครองชัย  หัตถา

อ.นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน

ผศ.ดร.หะสัน  หมัดหมาน

ดร.ปิยดา   ชลวร

อ.อรอนงค์  ทิพย์พิมล   ดำเนินการอภิปราย

ห้องอรพินธ์ 3 “จากคอคอดกระถึงแลนด์บริดจ์”

คุณพิเชษฐ์   พันวิชาติกุล

อ.อดิศร       ศักดิ์สูง

คุณทรงวุฒิ   พัฒแก้ว

ดร.เลิศชาย  ศิริชัย                    ดำเนินการอภิปราย

(พักรับประทานอาหารว่าง  15.00 – 15.30 น.)

17.30 – 18.30 น.    เปิดตัวหนังสือ “ประวัติศาสตร์อาหรับ” โดย อ.ทรงยศ แววหงษ์,

ผศ.ธำรงศักดิ์   เพชรเลิศอนันต์ / งานเลี้ยงค็อกเทล

วันเสาร์ที่ 28  มีนาคม  2552

08.00 – 10.00 น.    “ปราสาทเขาพระวิหาร กับการเมืองสยามประเทศไทย และกัมพูชา”

ดร.ชาญวิทย์   เกษตรศิริ

ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์   เพชรเลิศอนันต์

ดร.พวงทอง   ภวัครพันธุ์

อ.อัครพงษ์     ค่ำคูณ

อ.สมฤทธิ์       ลือชัย                ดำเนินการอภิปราย

10.00 – 10.30 น.    รับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.30 น.    แบ่งห้องสัมมนา

ห้องบงกชรัตน์1-2 “สตรี รานี: บทบาทหญิงมุสลิม”

รศ.ดร.รัตติยา  สาและ

อ. อลิสา    หาสะเมาะ

คุณอังคณา   นีละไพจิตร

คุณสุภัตรา   ภูมิประภาส

อ.สิทธา   เลิศไพบูลย์ศิริ

อ.สิริพร    สมบูรณ์บูรณะ        ดำเนินการอภิปราย

ห้องบงกชรัตน์ 3 “จากจตุคามรามเทพถึงพระพิฆเนศ”

รศ.ฉลอง     สุนทราวาณิชย์

ดร.อนุชา     ทีรคานนท์

นพ.บัญชา   พงษ์พานิช

คุณจำลอง   ฝั่งชลจิตร

อ.ชัยวุฒิ        พิยะกูล

ดร.ศรีประภา  เพชรมีศรี           ดำเนินการอภิปราย

ห้องอรพินธ์ 1-2 “ปักษ์ใต้ในทัศนะของญี่ปุ่น จาก ยามาดะ นางามาซะ ถึงปัจจุบัน”

ผศ.ดวงใจ    หล่อธนวณิชย์

ดร.พวงทิพย์   เกียรติสหกุล

ผศ.พ.อ.หญิง นงลักษณ์  ลิ้มศิริ

ผศ.พลับพลึง  คงชนะ

ผศ.มล. ฐิติรัตน์   ลดาวัลย์        ดำเนินการอภิปราย      

ห้องอรพินธ์ 3 “การเทครัวในอุษาคเนย์”

อ.องค์     บรรจุน

อ.สถาพร  ศรีสัจจัง

อ.ซากีร์    พิทักษ์คุมพล

คุณชินวัฒน์   ตั้งสุทธิจิต

ดร.วีระ   สมบูรณ์              ดำเนินการอภิปราย

12.30 – 13.30 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 18.00 น.         ภาคสนามสยามประเทศตามรอยจตุคามรามเทพ

12.30 – 13.30 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 18.00 น.    ภาคสนามสยามประเทศ “ตามรอยจตุคามรามเทพ”

 

ดาวน์โหลดเอกสารสรุปการสัมนาวิชาการ
โลกของอิสลามและมุสลิมในสยามประเทศไทย-อุษาคเนย์-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปก
สารบัญ
หน้า 1-10
หน้า 11-24
หน้า 25-59
หน้า 60-113
หน้า 114-145
หน้า 156-197
หน้า 198-230
หน้า 231-265
หน้า 266-316
หน้า 317-350
หน้า 351-430
หน้า 431-480
หน้า 481-509
หน้า 510-523

การแสดงความเห็นถูกปิด