พระเจ้าตากสินมหาราช – การกู้บ้านกู้เมือง และความสัมพันธ์กับล้านนา

ขอเชิญเข้าร่วม
โครงการบรรยายสาธารณะ (และฝึกอบรม)
Public Lectures (and Training Program)

พระเจ้าตากสินมหาราช – การกู้บ้านกู้เมือง และความสัมพันธ์กับล้านนา
King Taksin the Great of Thonburi and His Relations with Lanna

ศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 / Friday 23 February 2018
ณ ห้องโอฬารโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Lampang Rajabhat University

และลงพื้นที่ภาคสนาม
วัดพระธาตุลำปางหลวง- พระธาตุวัดปงยางคก
บ้านของหลุยส์ ที.เลียวโนเวนส์ – บ้านนายห้างป่าไม้บริษัทแองโกลสยาม

เสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
วิทยากร ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผศ.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://goo.gl/YorCm1
แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม : https://goo.gl/GT5r9i

เอกสารประกอบ
โครงการบรรยายสาธารณะ (และฝึกอบรม)
Public Lectures (and Training Program)

พระเจ้าตากสินมหาราช – การกู้บ้านกู้เมือง และความสัมพันธ์กับล้านนา
King Taksin the Great of Thonburi and His Relations with Lanna

ศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 / Friday 23 February 2018
ณ ห้องโอฬารโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Lampang Rajabhat University

1) จดหมายเหตุเรื่องแผนที่ “สยาม” / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ :
https://goo.gl/GzyQyG

2) ล้านนาสมัยกรุงธนบุรี และต้นกรุงเทพฯ / สมโชติ อ๋องสกุล :
https://goo.gl/qD7LKu

3) ร่องรอยชุมชนโบราณ บนแผ่นดินที่ต่อมาเป็นอาณาจักรล้านนา/ สมโชติ อ๋องสกุล :
https://goo.gl/SEuvtj

4) ก่อนที่เวียงจะสร้างเสร็จ / ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัลย์ :
https://goo.gl/kEJNX5

5) บทบาทของขัตติยนารีในประวัติศาสตร์ล้านนา / สรัสวดี อ๋องสกุล :
https://goo.gl/rJtpQi

6) ว่าด้วยปิตาธิปไตยในล้านนา / ชานันท์ ยอดหงษ์ :
https://goo.gl/5VVtZ9

7) เส้นทางสันนิษฐานว่าด้วยการเดินทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในล้านนา / เพ็ญสุภา สุขคตะ :
https://goo.gl/b8WTm4

8) เส้นทางเดินทัพจากกรุงธนบุรีถึงกรุงอังวะ / ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร์
https://goo.gl/AWbJx7

การแสดงความเห็นถูกปิด