หนังสือชุมชนจินตกรรม

กำหนดการ  ตลาดวิชา มหาวิทยาลัยชาวบ้าน “ว่าด้วย ชุมชน ศิลปะและชาตินิยม”

เปิดตัวหนังสือ ชุมชนจินตกรรม ของ ศ.เบเนดิก แอนเดอร์สัน

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๒

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

ณ ห้อง ศศ ๒๐๑ ชั้น ๒ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


๑๒.๐๐ น.                      ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และโหมโรงดนตรีมอญ

๑๒.๓๐ น.                      วีซีดี “จากสยามเป็นไทย”

๑๓.๓๐ น.                      ศ.ดร.อภินันท์   โปษยานนท์

ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดกิจกรรม

๑๓.๔๕ น.                      ปาฐกถาเกียรติยศโดย ศ.ดร.นิธิ   เอียวศรีวงศ์

๑๔.๓๐ น.                      อภิปรายและเปิดตัวหนังสือ

ชุมชนจินตกรรม ของ ศ.เบเนดิก แอนเดอร์สัน

– เกษียร เตชะพีระ

– ฉลอง สุนทราวาณิชย์

– วารุณี โอสถารมย์

– ทรงยศ แววหงษ์ ดำเนินการ

๑๖.๓๐ น.                     ปัจฉิมกถา โดย อ.สุลักษณ์   ศิวรักษ์

๑๗.๐๐ น.                     รับประทานอาหารว่าง เครื่องดื่ม และสังสรรค์

การแสดงความเห็นถูกปิด