สัมมนาวิชาการประจำปี 2560

ในวาระ 250 ปี การเสียกรุงศรีอยุธยา-สถาปนากรุงธนบุรี ในปี พ.ศ.2560 ได้เห็นถึงความสาคัญของสองอาณาจักรสำคัญของสยามประเทศไทย คือกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรีนับตั้งแต่ปีพ.ศ.1893 โดยเฉพาะกรุงศรีอยุธยาราชธานีได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในอดีตเอาไว้อย่างมากมาย ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี ระบบการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ ตลอดจนงานศิลปะและงานสถาปัตยกรรมต่างๆ ประกอบกับกรุงธนบุรีอีกราชธานีสำคัญที่แม้จะเป็นราชธานีอยู่เพียง 15 ปี แต่ดินแดนแห่งนี้เป็นแหล่งชุมชนเก่าแก่มานาน ไม่เพียงแต่จะมีความสำคัญในอดีตเท่านั้น หากยังดำรงความสำคัญมาจนถึงปัจจุบัน ในฐานะของการเป็นบทศึกษาเพื่อเข้าใจภูมิหลังประวัติศาสตร์ของไทยในด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ การศึกษาเรื่องของสองอาณาจักร กรุงศรีอยุธยา-กรุงธนบุรี จึงไม่เพียงเป็นการศึกษาของอดีตเท่านั้น หากทว่ายังเป็นการศึกษาเพื่อความเข้าใจในแง่มุมต่างๆ ของสังคมไทยในปัจจุบันอีกด้วย

นอกจากเอกสารลายลักษณ์ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตแล้ว การศึกษาประวัติศาสตร์ให้รอบด้านจักต้องอาศัยเครื่องมือและสื่อข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น การวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงวิชาการ ซึ่งเป็นวิธีการจัดทางประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่า เป็นอีกวิธีหนึ่งในการศึกษาข้อมูลในอดีตให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ในการนี้ มูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย และบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จึงเห็นสมควรจัดการสัมมนาเรื่อง “250 ปีเสียกรุงศรีอยุธยา–สถาปนากรุงธนบุรี 2310-2560” เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าด้านการศึกษาค้นคว้าและการนำข้อมูลเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยา-กรุงธนบุรีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงวิชาการให้แพร่หลาย และเพื่อสร้างทัศนคติของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติบนความหลากหลายทางเชื้อชาติวัฒนธรรม ความเชื่อและศาสนา

หลักการเหตุผลสัมมนา 250 ปี เสียกรุงศรีอยุธยา

แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา250 ปี เสียกรุงศรีอยุธยา

 

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 Annual Seminar 2017 250 ปี เสียกรุงศรีอยุธยา – สถาปนากรุงธนบุรี 2310-2560 250 Anniversary of the Fall of Ayutthaya

 

1.พญาทะละพญาทะละ พระเจ้าตากสินและไตเซิน  นิธิ เอียวศรีวงศ์

2.“อวสานพระเจ้าตากฯ”จากพระราชพงศาวดารถึงวรรณกรรมปัจจุบัน ปฐมพงษ์ สุขเล็ก

3.บทวิพากษ์ประวัติศาสตร์อยุธยา & ความเคลื่อนไหวของผู้คนในสังคมเมืองอยุธยาหลังเสียกรุง พ.ศ. 2310 ถึง 2475 กำพล จำปาพันธ์

4.ความรู้จากเศษกระเบื้องจีน พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร

5.ราชอาณาจักรอยุธยา ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และคณะ

6.แม่น้ำ ลำคลอง และเบ็ดเตล็ด ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และคณะ

7.วัฒนธรรมสถาน ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และคณะ

8.ชนชาติต่างๆในอยุธยา ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และคณะ

9.กษัตริย์ ราชวงศ์ ขุนนางและบุคคลสำคัญ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และคณะ

10.การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และคณะ

11.อยุธยา มรดกโลก…การสงวนรักษากับการท่องเที่ยว ประเด็นที่ขอชวนให้ช่วยกันคิดคำนึงและช่วยกันหาคำตอบ สาวิตรี สุวรรณสถิตย์

12.เรื่องของไพร่ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ สุจิตต์ วงษ์เทศ นิธิ เอียวศรีวงศ์ เกษียร เตชะพีระ

13.กรุงศรีอยุธยา-กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร นิธินันท์ ยอแสงรัตน์