สัมมนาประจำปี 2559

ASEAN : Siam-Thailand + Japan + China and + India

 

ศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุม ภูกามยาว  อาคารเรียนรวม (เดิม) มหาวิทยาลัยพะเยา  จังหวัดพะเยา

 

เอกสารประกอบการสัมมนา

1.The Wonder That Was India กาญจนี ละอองศรี บรรณาธิการแปล
2. รัชกาลที่ 5 กับการเสด็จฯ อินเดีย พ.ศ. 2414 และความเข้าใจต่อการปฏิรูปแห่งรัชสมัย โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
3. โลกของพระเจ้ากรุงสยามกับการวิเทโศบายไทย โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
4. คำทรงจำเบเนดิกต์ แอนเดอร์สัน (26 สิงหาคม 1936/2479-13 ธันวาคม 2015/2558) โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
5. จีน China
6. “สาตุ๊…เจ้าตนบุญปิ๊กมาเกิด”: กำเนิดครูบาคติใหม่ภาพสะท้อนการเปลี่ยนแปลงพุทธศาสนาท้องถิ่นภาคเหนือของไทย โดย ณัฐพงศ์ ดวงแก้ว
7. ตำแหน่งแห่งที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุทธศาสตร์การเป็นมหาอำนาจของอินเดีย Locating Southeast Asia in India’s Emerging Power Strategy โดย ปิยณัฐ สร้อยคำ
8. ข้อพิพาทหมู่เกาะสแปรตลีย์ (Spratlys) ระหว่างบรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนามจีนและไต้หวัน โดย อัครพงษ์ ค่ำคูณ
9. เส้นทางผู้ลี้ภัยเกาหลีเหนือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย อักษราภัค ชัยปะละ
10. ระบอบปิตาธิปไตยอันมีรักต่างเพศนิยม เป็นประมุข Patriarchal Form Government with the heterosexualism as Head of State โดย ชานันท์ ยอดหงส์
11. พุทธศาสนาในอาเซียน : Paradox ภายในรัฐกับศาสนจักรไทย โดย สุรพศ ทวีศักดิ์

เอกสาร นิทรรศการมรดกโลกอาเซียน 2559