เดินประชาธิปไตย ราษฎรเดินนำราชดำเนิน 24 มิถุนายน 2544

เดินประชาธิปไตย ราษฎรเดินนำราชดำเนิน 24 มิถุนายน 2544