ชุมนุมปาฐกถา 70 ปี ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

“ชุมนุมปาฐกถา 70 ปี ชาญวิทย์ เกษตรศิริ”
วันเสารที่ 7 พฤษภาคม 2554
ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

10.00 – 11.00 น. —– อ.ผาสุก พงษ์ไพจิตร “เศรษฐศาสตร์ (ของ) การเมืองไทย”
11.00 – 12.00 น. —– อ.เกษียร เตชะพีระ “ธรรมรัฐ/ธรรมาภิบาล: จากไอเอ็มเอฟสู่ใต้ร่มธรรมราชา”

13.00 – 14.00 น. —– อ.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ “สิทธิเสรีภาพ ‘หลังทักษิณ’ ”
14.00 – 15.00 น. —– อ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ “ยุคเปลี่ยนผ่านวรรณกรรมไทย วรรณกรรมไทยยุคเปลี่ยนผ่าน”
15.00 – 16.00 น. —– อ.ธงชัย วินิจจะกูล “มรดกสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในปัจจุบัน”
เปิดงาน
อ.ผาสุก พงษ์ไพจิตร “เศรษฐศาสตร์ (ของ) การเมืองไทย”
อ.เกษียร เตชะพีระ “ธรรมรัฐ/ธรรมาภิบาล: จากไอเอ็มเอฟสู่ใต้ร่มธรรมราชา”
อ.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ “สิทธิเสรีภาพ ‘หลังทักษิณ’ ”
อ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ “ยุคเปลี่ยนผ่านวรรณกรรมไทย วรรณกรรมไทยยุคเปลี่ยนผ่าน”
อ.ธงชัย วินิจจะกูล “มรดกสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในปัจจุบัน”