สั่งซื้อหนังสือ

ก่อนโอนเงินขอความกรุณาตรวจสอบหนังสือว่ามีอยู่ในสต๊อกของมูลนิธิฯ หรือไม่

โทร. 02-424-5768 ,02-433-8713
Fax. 0-2433-8713
e-mail : textbooksproject@gmail.com

ธนาคารทหารไทย  จำกัด สาขาราชดำเนิน
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 002-2-22611-2
ชื่อบัญชี  มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์

 

รายชื่อหนังสือที่พิมพ์จำหน่าย

ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง/แปล ปีที่พิมพ์ ราคา
1 ประวัติศาสตร์ยุโรป ค.ศ.1494-1789 นันทา  โชติกพุกะนะ, นิออน สนิทวงศ์ / แปล 2512 35.00
2 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย สวาท  เสนาณรงค์ / เรียบเรียง 2512 35.00
1 ทฤษฎีสื่อสารมวลชน เกษม  สิริสัมพันธ์ / แปล 2513 20.00
2 ปรัชญา วิทย์  วิศทเวทย์ / แปล 2513 20.00
1 วรรณไวทยากร ปกแข็ง 1 2514 150.00
2 วรรณไวทยากร ปกแข็ง 2 2514 125.00
3 วรรณไวทยากร ปกอ่อน 1 2514 100.00
4 วรรณไวทยากร ปกอ่อน 2 2514 75.00
5 พุทธธรรม 2514 25.00
6 ปรัชญา 2514 18.00
7 การศึกษา 2514 20.00
8 ภาษาศาสตร์ 2514 25.00
9 วรรณคดี 2514 25.00
10 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 2514 18.00
11 รัฐศาสตร์ 2514 20.00
12 นิติศาสตร์และการต่างประเทศ 2514 18.00
13 เศรษฐศาสตร์ 2514 25.00
14 วารสารศาสตร์ 2514 18.00
15 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 สุพันธ์  โตสุนทร 2514 35.00
16 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 สุพันธ์  โตสุนทร 2514 20.00
17 ปรัชญากรีก ปรีชา  ช้างขวัญยืน 2514 25.00
1 ประวัติศาสตร์ยุโรป ค.ศ.1494-1789 นันทา  โชติกพุกะนะ, นิออน สนิทวงศ์ / แปล 2515 45.00
2 ปรัชญาการเมือง ส.ศิวรักษ์ 2515 35.00
1 วิธีเชิงปริมาณสำหรับฝ่ายจัดการ เอกชัย  ชัยประเสริฐสิทธิ์ / แปล 2516 45.00
2 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย สวาท  เสนาณรงค์ / เรียบเรียง 2516 50.00
1 การวัดในการจัดงานบุคคล สวัสดิ์  สุคนธรังสี / เรียบเรียง 2517 40.00
2 วิเคราะห์รสวรรณคดีไทย มล.บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ / เรียบเรียง 2517 40.00
3 ยูโทเปีย สมบัติ  จันทรวงศ์ / แปล 2517 15.00
1 ปรัชญา วิทย์  วิศทเวทย์ / แปล 2518 15.00
2 วิธีการศึกษาสังคมมนุษย์ สนิท  สมัครการ / เรียบเรียง 2518 18.00
3 เอกสารการเมืองการปกครองของไทย ชัยอนันต์  สมุทวณิช, ขัตติยา  กรรณสูตร / เรียบเรียง 2518 100.00
4 เอเชียตะวันออกยุคใหม่ เล่ม 1 เพ็ชรี  สุมิตร / แปล 2518 76.00
5 จักรวรรดินิยมญี่ปุ่นปัจจุบัน เสน่ห์  จามริก / แปล 2518 32.00
6 ลักษณะการเมือง สุเทพ  อัตถากร / แปล 2518 56.00
7 ยูโทเปีย สมบัติ  จันทรวงศ์ / แปล 2518 15.00
8 ครูเทพ ชลธิรา  กลัดอยู่ / บก. 2518 39.00
9 สังคมไทยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ อคิน  รพีพัฒน์ / แต่ง 2518 40.00
1 ชุดชีวิตและงาน น.ม.ส. สุวรรณา  เกรียงไกรเพชร / บแ. 2519 15.00
2 รักเมืองไทย เล่ม 1 สมบัติ  จันทรวงศ์, รังสรรค์  ธนะพรพันธุ์ / บก. 2519 60.00
3 รักเมืองไทย เล่ม 2 ณรงค์ชัย  อัครเศรณี, รังสรรค์  ธนะพรพันธุ์ / บก. 2519 60.00
4 การปกครองและการบริหารของไทยสมัยโบราณ กาญจนี  สมเกียรติกุล, ยุพา ชุมจันทร์ / แปล 2519 20.00
5 ประวัติการประพันธ์นวนิยายไทย สุพรรณี  วราทร 2519 18.00
6 ความเป็นมาของคำสยาม ไทย ลาว และ ขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ จิคร  ภูมิศักดิ์ / แต่ง 2519 30.00
1 เอเชียตะวันออกยุคใหม่ เล่ม 2 ศรีสุข  ทวิชาประสิทธิ์ / แปล 2520 60.00
2 ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่ มรว.ประกายทอง  สิริสุข, พรรณี  สรุงบุญมี / แปล 2520 30.00
3 วรรณคดี (ชุดวรรณไวทยากร)(พิมพ์ครั้งที่ 2) มล.บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ, เจตนา  นาควัชระ 2520 25.00
4 บทบาททางการเมืองของหนังสือพิมพ์ไทย พรภิรมณ์  เอี่ยมธรรม / เรียบเรียง 2520 42.00
5 ไทย พม่า ลาว และกัมพูชา ภรณี กาญจนัษฐิติ, ชื่นจิตต์ อำไพพรรณ / แปล 2520 18.00
6 จิตวิทยาองค์การ สร้อยตระกูล  อรรถมานะ / แปล 2520 30.00
7 ประวัติศาสตร์พม่า เพ็ชรี  สุมิตร / แปล 2520
8 ทฤษฎีการเมืองตะวันตก สมบัติ  จันทรวงศ์ / แปล 2520 57.00
1 การเงินและการธนาคารในประเทศไทย เริงชัย  มะระกานนท์ / แปล 2521 60.00
2 Barriers and Bridges of Rural Development Nicholas Bennett 2521 120.00
3 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ ชื่นจิตต์  อำไพพรรณ, ภรณี กาญจนัษฐิติ 2521 25.00
4 ชนชาติต่างๆ ในแหลมอินโดจีน ปัญญา  บริสุทธิ์ / แปล 2521 42.00
5 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยประเทศด้อยพัฒนา วรวุฒิ  หิรัญรักษ์ / แปล 2521 39.00
6 เอเชียตะวันออกยุคใหม่ เล่ม 3 กุสุมา  สนิทวงศ์ฯ และ ชัยโชค จุลศิริวงศ์ / แปล 2521 57.00
7 เอเชียตะวันออกยุคใหม่ เล่ม 4 กุสุมา  สนิทวงศ์ฯ และวิสาขา เลห์แมน / แปล 2521 42.00
8 ปรัชญา (พิมพ์ครั้งที่ 3) วิทย์  วิศทเวทย์ / แปล 2521 15.00
1 ประวัติศาสตร์การเมืองเวียดนาม เพ็ชรี  สุมิตร 2522 110.00
2 ข้าวในเศรษฐกิจไทย อัมมาร์  สยามวาลา 2522 35.00
3 ประชาธิปไตยในอเมริกา เล่ม 1 วิภาวรรณ  ตุวยานนท์ / แปล 2522 100.00
4 วิเคราะห์รสวรรณคดีไทย มล.บุญเหลือ  เทพยสุวรรณ 2522 40.00
1 ภูมิศาสตร์กายภาพ เล่ม 1 มีชัย  วรสายัณห์ / แปล 2523 89.00
2 วรรณคดี เจตนา  นาควัชระ 2523 28.00
3 ประชาธิปไตยในอเมริกา เล่ม 2 วิภาวรรณ  ตุวยานนท์ / แปล 2523 100.00
4 ประวัติศาสตร์การเมืองเวียดนาม เพ็ชรี  สุมิตร / แปล 2523 100.00
5 พระยาสุริยานุวัตร (เกิด  บุนนาค) นักเศรษฐศาสตร์คนแรกของไทย สิริลักษณ์  ศักดิ์เกรียงไกร / บก. 2523 28.00
6 โสกราตีส ส.ศิวรักษ์ / แปล 2523 57.00
1 ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย เพ็ชรี  สุมิตร / แปล 2524 76.00
2 ขบถ ร.ศ.121 เตช  บุนนาค / แต่ง 2524 20.00
3 ความเป็นมาของคำสยาม ไทย ลาว และ ขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ จิคร  ภูมิศักดิ์ / แต่ง 2524 75.00
4 ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย นาฎวิภา  ชลิตานนท์ / เรียบเรียง 2524 25.00
5 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น สมบัติ  จันทรวงศ์ / แปล 2524 27.00
6 ภาพหลอนของปัญหาประชากร ทวีทอง  หงษ์วิวัฒน์ และ กนกศักดิ์ แก้วเทพ 2524 20.00
1 วรรณคดีเปรียบเทียบ สุธา  ศาสตรี / แต่ง 2525 70.00
2 ความสัมพันธ์ในระบบบรรณาธิการระหว่างจีนกับไทย พ.ศ.1282 – 1853 สืบแสง  พรหมบุญ / แต่ง,กาญจนี ละอองศรี / แปล 2525 65.00
3 ประวัติศาสตร์ยุโรป ค.ศ.1494-1789 นันทา  โชติกพุกะนะ, นิออน สนิทวงศ์ / แปล 2525 100.00
4 ชนชาติต่างๆ ในแหลมอินโดจีน ปัญญา  บริสุทธิ์ / แปล 2525 68.00
5 เอเชียตะวันออกยุคใหม่ เล่ม 1 เพ็ชรี  สุมิตร / แปล 2525 76.00
6 เอเชียตะวันออกยุคใหม่ เล่ม 3 กุสุมา  สนิทวงศ์ฯ และ ชัยโชค จุลศิริวงศ์ / แปล 2525 68.00
7 ชนชาติต่างๆ ในแหลมอินโดจีน ปัญญา  บริสุทธิ์ / แปล 2525 68.00
8 ประวัติศาสตร์นิพนธ์ตะวันตก นิธิ  เอียวศรีวงศ์ 2525 40.00
1 วรรณกรรมละครของแบร์ทอลท์เบรดช์ท เจตนา  นาควัชระ / แต่ง 2526 65.00
2 ครูเทพ ชลธิรา  สัตยาวัฒนา / รวบรวม 2526 39.00
3 โครงสร้างสังคมของชาวนาไทย นฤจร  อิทธิจีระจรัส / แปล 2526 65.00
4 นวนิยายฝรั่งเศสยุคใหม่ สดชื่น  ชัยประสาธน์ / แปล 2526 99.00
5 การค้าสังคโลก ชาญวิทย์  เกษตรศิริ, สุภาภรณ์ จรัลพัฒน์ 2526 90.00
6 ระบบไพร่ในสังคมไทย ปิยะฉัตร  ปิตะวรรณ / แต่ง 2526 99.00
7 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย เล่ม 1 ร.แลงกาต์ / แต่ง 2526 51.00
8 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย เล่ม 2 ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / รวบรวม 2526 73.00
9 ยูโทเปีย (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) สมบัติ  จันทรวงศ์ / แปล 2526 25.00
10 เอเชียตะวันออกยุคใหม่ เล่ม 2 ศรีสุข  ทวิชาประสิทธิ์ / แปล 2526 51.00
11 เอเชียตะวันออกยุคใหม่ เล่ม 4 กุสุมา  สนิทวงศ์, วิสาขา  เลห์แมน 2526 70.00
12 การเงินและการธนาคารในประเทศไทย เริงชัย  มะระกานนท์ / แปล 2526 175.00
13 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เล่ม 1 ชาญวิทย์  เกษตรศิริ และ อานันท์ กาญจนพันธ์ / บก. 2526 125.00
14 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เล่ม 2 ชาญวิทย์  เกษตรศิริ และ อานันท์ กาญจนพันธ์ / บก. 2526 140.00
15 การสร้างชาติมาเลเชียและสิงคโปร์ ม.ร.ว.ประกายทอง  สิริสุข / แปล 2526 82.00
16 มหาชาติลานนา : การศึกษาในฐานะที่เป็นวรรณคดีท้องถิ่น ประคอง  นิมมานเหมินท์ 2526 40.00
17 ญี่ปุ่น การก่อตัวเป็นชาติสมัยใหม่ พรรณี  ฉัตรพลรักษ์ / แปล 2526 90.00
18 การละเล่นของเด็กภาคกลาง วรรณี  วิบูลย์สวัสดิ์  แอนเดอร์สัน 2526 75.00
19 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจทวีปยุโรปจากยุคดึกดำบรรพ์ ถึง ค.ศ.1750 พันเอก สมคิด ศรีสังคม 2526 120.00
20 ฝรั่งเศส : วิวัฒนาการของความคิดในสิบศตวรรษ : จากยุคแรกเริ่มถึง ค.ศ.1800 สุดา  ภักษา / แปล 2526 40.00
1 สังคมไทยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2325 – 2416 ม.ร.ว.ประกายทอง  สิริสุข และ พรรณี ฉัตรพลรักษ์ / แปล 2527 65.00
2 การปกครองและการบริหารของไทยสมัยโบราณ กาญจนี  สมเกียรติกุล, ยุพา ชุมจันทร์ / แปล 2527 63.00
3 ภูมิศาสตร์กายภาพ เล่ม 2 สุวัฒนา  สุกใสและคณะ / แปล 2527 110.00
4 ห้องสมุดหนังสือหายาก อัมพร  ทีขะระ / แต่ง 2527 40.00
5 ข้าวกับมนุษย์ นฤจร  อิทธิจีระจรัส / แปล 2527 45.00
6 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยจนถึง พ.ศ.2484 ฉัตรทิพย์  นาถสุภา และ สมภพ มานะรังสรรค์ / บก. 2527 140.00
7 ปรัชญาประวัติศาสตร์ ชาญวิทย์  เกษตรศิริ, สุชาติ สวัสดิ์ศรี / บก. 2527 73.00
8 ประวัติศาสตร์ไทย พ.ศ.2352 – 2453 ด้านเศรษฐกิจ ชัย  เรืองศิลป์ 2527 146.00
9 สิทธิมนุษยชนกับลูกจ้างในประเทศไทย สุภชัย มนัสไพบูลย์, แล ดิลกวิทยรัตน์, จุฑา มนัสไพบูลย์, รัชนีวรรณ อุทัยศรี 2527 32.00
10 สภาพสิทธิของสลัม สมพงษ์  พัดปุย 2527 30.00
11 สี่จังหวัดภาคใต้กับปัญหาสิทธิมนุษยชน สุรินทร์  พิศสุวรรณ และ ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ 2527 40.00
12 สิทธิการสื่อสารในประเทศไทย บุญเลิศ  ศุภดิลก 2527 30.00
13 การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากสตรีไทยกับปัญหาสิทธิมนุษยชน สุดารัตน์ ศุภพิพัฒน์กับคณะ และ มาลี พฤกษ์พงศาวลี 2527 45.00
14 การประถมศึกษาในชนบทไทย ปรัชญา  เวสารัชช์ 2527 52.00
15 แนวทางการประเมินคุณค่าวรรณคดีในวรรณคดีวิจารณ์ เยอรมัน ฝรั่งเศส และอังกฤษ-อเมริกา ในศตวรรษที่ 20 เจตนา  นาควัชระ 2527 150.00
1 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจกับปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เกริกเกียรติ  พิพัฒน์เสรีธรรม 2528 110.00
2 รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงครามและสงครามแปซิฟิค อาทร  ฟุ้งธรรมสาร / แปล 2528 20.00
3 การเคลื่อนไหวของยุวสงฆ์ไทยรุ่นแรก พ.ศ.2477-2484 คนึงนิตย์  จันทบุตร 2528 65.00
4 หลวงวิจิตรวาทการกับบทละครประวัติศาสตร์ ประอรรัตน์  บูรณมาตย์ 2528 40.00
5 ชีวิตและงานของอังเดร มาลโรซ์ จินตนา  ดำรงค์เลิศ 2528 28.00
6 วิวัฒนาการทุนนิยมของญี่ปุ่น คงศักดิ์  สันติพฤกษวงศ์ / แต่ง 2528 90.00
1 ความสัมพันธ์ระหว่างฝรั่งเศสกับไทย 2529
2 นครวัด ปราณี  วงษ์เทศ 2529 36.00
3 การค้าทางเรือสำเภา จีน-สยาม ยุครัตนโกสินทร์ เจนนิเฟอร์  เวย์น คุชแมน / แต่ง, ชื่นจิตต์  อำไพพรรณ / แปล 2528 69.00
4 การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ เสน่ห์  จามริก 2529 120.00
5 สิทธิมนุษยชนและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทย เกียรติขจร  วัจนสวัสดิ์ และคณะ 2529 130.00
6 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ : ลัทธิชาตินิยม ลัทธิอาณานิคม และการสลายตัวของลัทธิอาณานิคม ชื่นจิตต์  อำไพพรรณ / แปล 2529 57.00
7 สังคมจีนในประเทศไทย : ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ จี.วิลเลียม  สกินเนอร์ / แต่ง, พรรณี  ฉัตรพลรักษ์และคณะ / แปล 2529 200.00
8 การอุดมศึกษาในญี่ปุ่น ชนิตา  รักษ์พลเมือง 2529 120.00
1 สังคมชนบทและภาคเศรษฐกิจข้าวของไทย พรภิรมณ์  เอี่ยมธรรม และคณะ 2530 89.00
2 ประวัติศาสตร์ลาว เติม  วิภาคย์พจนกิจ / แต่ง 2530 60.00
3 ประวัติศาสตร์อีสาน เติม  วิภาคย์พจนกิจ / แต่ง 2530 160.00
4 ประวัติคลองรังสิต : การพัฒนาที่ดินและผลกระทบต่อสังคม พ.ศ.2431 – 2457 สุนทรี  อาสะไวย์ 2530 79.00
5 เสน่ห์ จามริก : รัฐศาสตร์กับการเมืองไทย รังสรรค์  ธนะพรพันธุ์, อุกฤษฎ์  ปัทมานันท์ / บก. 2530 100.00
1 การอ่านแผนที่และตีความรูปถ่ายทางอากาศ สรรค์ใจ  กลิ่นดาว 2531 85.00
2 การพัฒนาเศรษฐกิจญี่ปุ่น โยชิฮารา คูนิโอ / แต่ง, สุกัญญา  นิธังกร 2531 90.00
1 แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ตอน คาร์ล มาร์กซ์ จามะรี  พิทักษ์วงศ์ 2533 35.00
2 พม่า : ขบวนการนักศึกษากับประวัติศาสตร์อันระทึกใจ ชาญวิทย์  เกษตรศิริ 2533 60.00
1 ผู้บัญชาการชาวพุทธ เออิจิ มูราชิมา นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ 2534 120.00
2 การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต กุสุมา  รักษ์มณี 2534 130.00
1 ยี่สิบสี่ดวงตา กิติมา  อมรทัต 2535 70.00
2 การปฏิวัติสยาม 2475 นครินทร์  เมฆไตรรัตน์ 2535 250.00
3 ชีวิตและความคิดของนักปรัชญา เล่ม 1 วันเพ็ญ  บงกชสถิตถ์ / แปล 2535 120.00
4 แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ตอน เฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์ นฤจร  อิทธิจีระจรัส / แปล 2535 40.00
5 แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ตอน เอมิล เดอร์ไคม์ นฤจร  อิทธิจีระจรัส / แปล 2535 45.00
6 แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ตอน ชาร์ลส์ ฮอร์ตัน คูลี่ย์ และ ยอร์ เฮอร์เบิร์ต มี้ด วารุณี  ภูริสินสิทธิ์ / แปล 2535 45.00
7 ชีวิตและความคิดของนักปรัชญา เล่ม 2 วันเพ็ญ  บงกชสถิตถ์ / แปล 2535 120.00
เอกสารประกอบการสัมมนา 60 ปี ประชาธิปไตยสิทธิเสรีประชาชนไทย 24-28 มิ.ย.2535
1 ธรรมศาสตร์กับการเมือง 2535
2 รัฐธรรมนูญไทย 2475-2534 2535
3 ลำดับเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครองไทย 2475 – 2535 2535
1 ตำนานคนไต เดชา  เตียงเกตุ / บก. 2536 95.00
2 ขุนนางอยุธยา มานพ  ถาวรวัฒน์สกุล / แต่ง 2536 160.00
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง จอมพล ป.พิบูลสงครามกับการเมืองไทยสมัยใหม่ 1 ชุด 24-25 มิ.ย.2536
1 รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย สุนทรี  อาสะไวย์ และคณะ 2536 200.00
2 รวมบทความในการสัมมนา จอมพล ป.พิบูลสงคราม กับการเมืองไทยสมัยใหม่ 2536
1 เวียดนามหลัง 1975 ธีระ  นุชเปี่ยม / แต่ง 2537 125.00
2 ฟิลิปปินส์ : จากสงครามโลกครั้งที่ 2 สู่พลังประชาชน สีดา  สอนศรี / แต่ง 2537 220.00
3 การเงินและการธนาคารในประเทศญี่ปุ่น สมพงษ์  อรพินท์ / แปล 2537 175.00
4 การเกษตรญี่ปุ่นจะอยู่รอดหรือไม่ สิตานนท์  เจษฎาพิพัฒน์ / แปล 2537 375.00
5 แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ตอน ออกัสต์ กองต์ จามะรี  พิทักษ์วงศ์ / แปล 2537 50.00
6 แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ตอน แมกซ์ เวเบอร์ อังกาบ  กอศรีพร / แปล 2537 50.00
7 แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ตอน เกออร์ก ซิมเมล จามะรี  พิทักษ์วงศ์, วารุณี  ภูริสินสิทธิ์ / แปล 2537 45.00
เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในปีรณรงค์วัฒนธรรมไทยและครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 15-16 พ.ย.2537
1 วัฒนธรรมกับสังคมไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลง 2537
2 วัฒนธรรมกับสังคมไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลง ชุด วัฒนธรรม 2537
3 วัฒนธรรมกับสังคมไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลง ชุด โลกานุวัตร 2537
1 อะมะเอะ : แก่นแท้จิตใจคนญี่ปุ่น มณฑา  พิมพ์ทอง / แปล 2538 125.00
2 โครงสร้างสังคมญี่ปุ่น บุญยง  ชื่นสุวิมล / แปล 2538 125.00
3 การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ชนชั้นผู้นำไทยรัชกาลที่ 4 ถึง พ.ศ.2475 อรรถจักร์  สัตยานุรักษ์ 2538 250.00
1 ประวัติศาสตร์กัมพูชา พรรงาม  เง่าธรรมสารและคณะ/แปล 2540 250.00
2 ประวัติศาสตร์ลาว เติม  วิภาคย์พจนกิจ / แต่ง 2540 140.00
3 จอมพล ป.พิบูลสงคราม กับการเมืองไทยสมัยใหม่ ชาญวิทย์  เกษตรศิริ และ ธำรงศักดิ์  เพชรเลิศอนันต์ / บก. 2540 195.00
4 การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ เสน่ห์  จามริก 2540 195.00
5 คุณค่าและลักษณะเด่นของวรรณคดีสมัย ดวงมน  จิตร์จำนงค์ / แต่ง 2540 200.00
6 ปัญหาชายแดนไทย-พม่า นคร  พันธุ์ณรงค์ 2540 290.00
7 ขบวนการคอมมิวนิสต์เวียดนาม เชิดเกียรติ  อัตถากร 2540 240.00
8 ข้อพิพาทเขตแดนไทย-ลาว ทวีเกียรติ  เจนประจักษ์ 2540 250.00
9 เจ้านโรดม สีหนุ กับนโยบายความเป็นกลางของกัมพูชา นภดล  ชาติประเสริฐ 2540 240.00
10 ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-พม่า-กะเหรี่ยง สมโชค  สวัสดิ์รักษ์ 2540 330.00
11 พม่า : นโยบายต่างประเทศสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เวณิกา  บุญมาคลี่ 2540 330.00
12 สามทศวรรษอาเซียน พิษณุ  สุวรรณะชฏ 2540 340.00
1 กัมพูชา : นโยบายต่างประเทศไทยสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อรอนงค์  น้อยวงศ์ 2541 240.00
2 เวียดนามในเมืองไทย ผุสดี  จันทวิมล 2541 280.00
3 มอญในเมืองไทย สุภรณ์  โอเจริญ 2541 280.00
4 ลาวในกรุงรัตนโกสินทร์ บังอร  ปิยะพันธุ์ 2541 260.00
5 ยะวา-ชวาในบางกอก กรรณิการ์  จุฑามาศ  สุมาลี 2541 240.00
6 ช่องแคบมะละกา-มาเลเชีย-อินโดนีเซีย กิตติมา  จันทร์ตรี 2541 250.00
7 มาเลเซีย : เอกภาพกับการศึกษา พัชรินทร์  สวนฐิตะปัญญา 2541 230.00
8 บรูไน : อาณานิคมของอังกฤษ ศิริพร  สมัครสโมสร 2541 230.00
9 สื่อสัญลักษณ์ผ้าลาวเวียงจันทร์ ชนิดา  ตั้งถาวรสิริกุล 2541 240.00
10 สิบสองพันนา : รัฐจารีต ณัชชา  เลาหสิรินาถ 2541 240.00
11 ประเทศราชของสยามในรัชสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ชวลีย์  ณ ถลาง 2541 250.00
12 ศรีธนญชัยในอุษาคเนย์ กัญญรัตน์  เวชชศาสตร์ 2541 250.00
13 ราชาธิราช สามก๊ก และไซฮั่น : โลกทัศน์ชนชั้นนำไทย กรรณิการ์  สาตรปรุง 2541 260.00
14 จาก 14 ถึง 6 ตุลา ชาญวิทย์  เกษตรศิริ และ ธำรงศักดิ์  เพชรเลิศอนันต์ / บก. 2541 250.00
15 ญี่ปุ่น-ไทย-อุษาคเนย์ ชาญวิทย์  เกษตรศิริ, ฮายาโอะ  ฟูกุย / บก. 2541 200.00
1 ชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลพม่า พรพิมล  ตรีโชติ 2542 295.00
2 อยุธยา : ประวัติศาสตร์และการเมือง ชาญวิทย์  เกษตรศิริ 2542 190.00
3 อยุธยา : บรรณานุกรม ชาญวิทย์  เกษตรศิริ, นวลฉวี  สุธรรมวงศ์, สุภาภรณ์  ขาวสำอางค์ / รวบรวม 2542 350.00
4 From Japan to Arabia : Ayutthaya’s Maritime Relations with Asia Yoneo  Ishii 2542 450.00
5 สิทธิมนุษยชน : เกณฑ์คุณค่าและฐานความคิด เสน่ห์  จามริก 2542 190.00
6 จาก 14 ถึง 6 ตุลา ชาญวิทย์  เกษตรศิริ และ ธำรงศักดิ์  เพชรเลิศอนันต์ / บก. 2542 250.00
7 ประวัติศาสตร์อีสาน เติม  วิภาคย์พจนกิจ / แต่ง 2542 450.00
8 ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 600 ปี ชาญวิทย์  เกษตรศิริ และ สายชล  วรรณรัตน์ / บก. 2542 295.00
1 สิทธิมนุษยชน : เส้นทางสู่สันติประชาธรรม เสน่ห์  จามริก 2543 20.00
2 อยุธยา : ประวัติศาสตร์และการเมือง ชาญวิทย์  เกษตรศิริ 2543 190.00
3 อวสานสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสยาม พรรณงาม  เง่าธรรมสาร, สดใส  ขันติวรพงศ์, ศศิธร  รัชนี ณ อยุธยา / แปล 2543 150.00
4 พม่ากับการต่อต้านจักรวรรดินิยมอังกฤษ ค.ศ.1885 – 1895 ฉลอง  สุนทราวาณิชย์ 2543 250.00
5 ญี่ปุ่น : ฝ่าวิกฤตสู่อนาคต กนิฏฐา  มัทซุโอะ 2543 190.00
6 2475 การปฏิวัติสยาม ชาญวิทย์  เกษตรศิริ 2543 150.00
7 2475 และ 1 ปี หลังการปฏิวัติ ธำรงศักดิ์  เพชรเลิศอนันต์ 2543 250.00
8 ประวัติศาสตร์กัมพูชา พรรงาม  เง่าธรรมสาร, สดใส  ขันติวรพงศ์, วงเดือน  นาราสัจจ์ / แปล 2543 290.00
1 ปรีดี พนมยงค์ และ 4 รัฐมนตรีอีสาน+1 ชาญวิทย์  เกษตรศิริ และ ธำรงศักดิ์  เพชรเลิศอนันต์ / บก. 2544 190.00
2 ประวัติการเมืองไทย 2475-2500 ชาญวิทย์  เกษตรศิริ 2544 250.00
3 พม่า : ประวัติศาสตร์และการเมือง ชาญวิทย์  เกษตรศิริ 2544 150.00
4 ญี่ปุ่นสมัยโชวะ : ประวัติบอกเล่าจากพ่อสู่ลูก สร้อยสุดา  ณ ระนอง, ปราณี  จงสุจริตธรรม 2544 190.00
5 อยุธยากับเอเชีย ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / บก. 2544 149.00
6 14 ตุลา บันทึกประวัติศาสตร์ + วีซีดี ชาญวิทย์  เกษตรศิริ 2544 250.00
7 อยุธยา : ประวัติศาสตร์และการเมือง ชาญวิทย์  เกษตรศิริ 2544 190.00
8 จอมพล ป.พิบูลสงคราม กับการเมืองไทยสมัยใหม่ ชาญวิทย์  เกษตรศิริ, ธำรงศักดิ์  เพชรเลิศอนันต์,วิกัลย์  พงศ์พนิตานนท์ / บก. 2544 250.00
9 จาก 14 ถึง 6 ตุลา ชาญวิทย์  เกษตรศิริ และ ธำรงศักดิ์  เพชรเลิศอนันต์ / บก. 2544 250.00
10 สิทธิมนุษยชน : เกณฑ์คุณค่าและฐานความคิด เสน่ห์  จามริก 2544 190.00
1 นี่ เสียมกุก ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / บก. 2545 165.00
2 เวียดนาม : ประวัติศาสตร์บับพิศดาร เพ็ชรี  สุมิตร / แปล 2545 290.00
3 สังคโลก-สุโขทัย-อยุธยา กับอเชีย ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / บก. 2545 225.00
4 ญี่ปุ่น : ยุทธศาสตร์การค้าและอุตสาหกรรม กนิฏฐา  มัทซุโอะ / แปล 2545 150.00
1 ร.5 เสด็จอินเดีย กัณฐิกา  ศรีอุดม / แปล 2546 290.00
2 พระศรีมหาโพธิ์ : จากชมพูทวีปสู่สุวรรณภูมิ ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / บก. 2546 150.00
3 ไพร่สมัย ร.5 อัญชลี  สุสายัณห์ 2546 350.00
4 รายงานชวา สมัย ร.9 สุนทรี  อาสะไวย์ 2546 190.00
5 สุวรรณภูมิ : ผู้คนและแผ่นดิน ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / บก. 2546 250.00
6 ประวัติศาสตร์กัมพูชา พรรงาม  เง่าธรรมสาร, สดใส  ขันติวรพงศ์, วงเดือน  นาราสัจจ์ / แปล 2546 290.00
7 บทวิเคราะห์ว่าด้วยการศึกษากับปัญหาสภาวะความรู้มนุษย์ เสน่ห์  จามริก 2546 90.00
8 Discovering Ayutthaya ไทย ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / บก. 1/2546 490.00
9 Discovering Ayutthaya ไทย ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / บก. 2/2546 490.00
10 Discovering Ayutthaya ไทย ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / บก. 3/2546 490.00
11 ประวัติศาสตร์อีสาน เติม  วิภาคย์พจนกิจ / แต่ง 2546 450.00
1 ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม เล่ม 1-2 ชาญวิทย์  เกษตรศิริ และ กัณฐิกา  ศรีอุดม / แปล 2547 1250.00
2 ประชุมประกาศสมัยรัชกาลที่ 4 ชาญวิทย์  เกษตรศิริ และ กัณฐิกา  ศรีอุดม / แปล 2547 590.00
3 รัชกาลที่ 5 : สยามกับอาคเนย์และชมพูทวีป ชาญวิทย์  เกษตรศิริ และ อนงค์  ทิพย์พิมล / บก. 2547 320.00
4 อวสาน สมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสยาม พรรณงาม  เง่าธรรมสาร, สดใส  ขันติวรพงศ์, ศศิธร  รัชนี ณ อยุธยา / แปล 2547 290.00
5 ปฏิวัติ 2475 ชาญวิทย์  เกษตรศิริ และ ธำรงศักดิ์  เพชรเลิศอนันต์ / บก. 2547 290.00
6 3 ทศวรรษ 14 ตุลา ประชาธิปไตยไทย ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / บก. 2547 300.00
7 Discovering Ayutthaya ไทย ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / บก. 2547
1 จิ้มก้องและกำไร : การค้าไทย-จีน พ.ศ.2195 – 2396 / 1652 – 1853 สารสิน  วีระผล / เขียน, พรรณงาม  เง่าธรรมสาร และคณะ / แปล 2548 500.00
2 สังคมจีนในประเทศไทยประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ พรรณี  ฉัตรพลรักษ์ และคณะ / แปล 2548 500.00
3 พระเจ้ากรุงสยามกับเซอร์จอห์นเบอร์ริ่ง กัณฐิกา  ศรีอุดม / บก. 2548 350.00
4 ประวัติศาสตร์พม่า (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) เพ็ชรี  สุมิตร / แปล 2548 290.00
5 การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์และเผด็จการ ทักษ์  เฉลิมเตียรณ / เขียน 2548 290.00
6 อยุธยา : ประวัติศาสตร์และการเมือง ธำรงศักดิ์  เพชรเลิศอนันต์ / บก. 2548 235.00
7 อันล่วงละเมิดมิได้ จิตราภรณ์  ตันรัตนกุล / แปล 2548 250.00
8 ธรรมศาสตร์และการเมืองเรื่องพื้นที่ ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / บก. 2548 290.00
9 ประชุมประกาศสมัยรัชกาลที่ 4 ชาญวิทย์  เกษตรศิริ และ กัณฐิกา  ศรีอุดม / แปล 2548 590.00
1 แม่น้ำโขง : จากต้าจู-ล้านช้าง-คนเลธม ถึง กิ๋วล่อง ชาญวิทย์  เกษตรศิริ และ อัครพงษ์  ค่ำคูณ / บก. 2549 490.00
2 ลุ่มน้ำโขง : วิกฤต การพัฒนา และทางออก ชาญวิทย์  เกษตรศิริ และ กัมปนาท  ภักดีกุล / บก. 2549 390.00
3 30 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน 600 ปี ซำปอกง/เจิ้งเหอ กับอยุธยาและอุษาคเนย์ ชาญวิทย์  เกษตรศิริ และ สมถวิล  ลือชาพัฒนพร / บก. 2549 320.00
4 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ภาคพิศดาร (1-2) ดี.จี.อี.ฮอลล์ / เขียน, ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / บก. 2549 1500.00
5 จาก 14 ถึง 6 ตุลา และทองปาน + วีซีดี ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / บก. 2549 250.00
6 ประวัติศาสตร์มาเลเซีย พรรณี  ฉัตรพลรักษ์ / แปล 2549 390.00
7 การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ เสน่ห์  จามริก 2549 270.00
8 ประวัติการเมืองไทย 2475-2500 ชาญวิทย์  เกษตรศิริ 2549 290.00
9 ทองปาน ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / บก. 2549 100.00
10 เมืองไทย : หลังทักษิณ? 1 ชนารี  ธรรมาทิตย์ / บก. 2549 20.00
11 เมืองไทย : หลังทักษิณ? 2 ชนารี  ธรรมาทิตย์ / บก. 2549 20.00
12 เมืองไทย : หลังทักษิณ? 3 ชนารี  ธรรมาทิตย์ / บก. 2549 20.00
13 เมืองไทย : หลังทักษิณ? 4 ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / บก. 2549 150.00
1 รัฐในพม่า พรรณงาม  เง่าธรรมสาร, สดใส  ขันติวรพงศ์, ศศิธร  รัชนี ณ อยุธยา / แปล 2550 320.00
2 เอเชียตะวันออกยุคใหม่ : จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน เล่ม 1-2 เพ็ชรี  สุมิตร / บก. 2550 1700.00
3 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : การสถาปนาพระราชอำนาจนำในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชนิดา  ชิตบัณทิตย์ 2550 490.00
4 กึ่งศตวรรษบนเส้นทางไทยศึกษา ชวาลิน เศวตนันทน์, กนกวรรณ  เกตุชัยมาศ / แปล 2550 250.00
5 อยุธยา : Discovering Ayutthaya (ไทย) ครั้งที่ 5 ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / บก. 1/2550 590.00
6 อยุธยา : Discovering Ayutthaya (ไทย) ครั้งที่ 6 ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / บก. 2/2550 590.00
7 อยุธยา : Discovering Ayutthaya (อังกฤษ) ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / บก. 2550 700.00
8 อยุธยา : Discovering Ayutthaya (ญี่ปุ่น) ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / บก. 2550 700.00
9 ทหารกับการเมืองในอุษาคเนย์ : ศึกษาเปรียบเทียบในกรณีของไทย พม่า อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / บก. 2550 220.00
10 เมืองไทย : หลังขิงแก่ 1 ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / บก. 2550 190.00
11 เมืองไทย : หลังขิงแก่ 2 ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / บก. 2550 95.00
12 พฤษภา 35 ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / บก. 2550 150.00
13 จากสยามเป็นไทย : นามนั้นสำคัญมากฉะนี้หรือ ? ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / บก. 2550 95.00
14 “ข้ออ้าง” การปฏิวัติ-รัฐประหาร-กบฏในเมืองไทยปัจจุบัน : บทวิเคราะห์และเอกสาร ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / บก. 2550 160.00
15 รัฐประหารกับประชาธิปไตยไทย ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / บก. 2550 65.00
16 บทบาททางประวัติศาสตร์ของรัฐธรรมนูญในระบบประชาธิปไตยไทย ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / บก. 2550 50.00
17 ความคิดประชาธิปไตยแบบไทยจากยุคซอยราชครูถึงยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / บก. 2550 50.00
18 เมืองไทย : หลังทักษิณ? 5 ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / บก. 2550 190.00
19 ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม  เล่ม 1-2 ชาญวิทย์  เกษตรศิริ และ กัณฐิกา  ศรีอุดม / แปล 2550 1500.00
20 เจ้าสัว ขุนศึก ศักดินา ปัญญาชน และคนสามัญ รวมบทความประวัติศาสตร์ของ เครก เจ.เรย์โนลด์ส วารุณี  โอสถารมย์ / แปล 2550 320.00
21 ศาสตราจารย์อิฌิอิ กับ กึ่งศตวรรษเส้นทางไทยศึกษา ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / บก. 2550 95.00
22 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ภาคพิศดาร A History of South-East Asia / เอเชียตะวันออกยุคใหม่ : จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน East Asia : The Modem Transformation 2550 95.00
23 ข้อมูลและลำดับเหตุการณ์ ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / บก. 2550 88.00
1 แม่โขง-สาละวิน : ผู้คน ผืนน้ำ และสุวรรณภูมิของอุษาคเนย์ ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / บก. 2551 390.00
2 สาละวิน-แม่โขง : ผู้คน ผืนน้ำ และสุวรรณภูมิของอุษาคเนย์ ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / บก. 2551 390.00
3 120 ปี ความสัมพันธ์การทูตไทย-ญี่ปุ่น : เอเชียตะวันออกกับอุษาคเนย์ (2430-2550) ชาญวิทย์  เกษตรศิริ และ กาญจนี  ละอองศรี 2551 390.00
4 ขบถ ร.ศ.121 (พิมพ์ครั้งที่ 4) เตช  บุนนาค / แต่ง 2551 200.00
5 ความเป็นมาของทฤษฎีแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ไทย ธเนศ  อาภรณ์สุวรรณ 2551 150.00
6 มอญในสยามประเทศ (ไทย) : ชนชาติ บทบาทและบทเรียน ชาญวิทย์  เกษตรศิริ และ องค์  บรรจุน / แต่ง 2551 180.00
7 เมืองไทย พ.ศ. 2550 ของ พล นิกร กิม หงวน และ ป.อินทรปาลิต ก่อนวาระ 100 ปีชาตกาล ชาญวิทย์  เกษตรศิริ และ ชินวัฒน์  ตั้งสุทธิจิต 2251 200.00
8 A Biography of King Naresuan the Great H.R.H.Prince Damrong Rajanubhab 2551 600.00
9 The Writings of  Prince Damrong Rajanubhab : A Chronology with Annotations Kennon Breazeale 2551 150.00
10 “อยุธยาศึกษา” : ตลาดวิชาสำหรับครู-อาจารย์ ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / บก. 2551 250.00
11 ไทดำ ไทขาว ไทแดง และไทยเหลือง : อัตลักษณ์เปิด อัตลักษณ์ปิด ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / บก. 2551 95.00
12 สยามหรือไทย : นามนั้นสำคัญมากฉะนี้หรือ? ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / บก. 2551 190.00
13 มอญ-เขมรศึกษา ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / บก. 2551 150.00
14 ประกาศเปลี่ยนธรรมเนียมใหม่ ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / บก. 2551 40.00
15 ฮีตสิบสอง อัครพงษ์  ค่ำคูณ / บก. 2551 55.00
16 โลกร้อน ความจริงที่ไม่มีใครอยากฟัง ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / บก. 2551 55.00
17 ประวัติการเมืองไทยสยาม พ.ศ.2475-2500 + วีซีดี ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / แต่ง 2551 390.00
18 ประวัติศาสตร์มาเลเซีย พรรณี  ฉัตรพลรักษ์ / แปล 2551 390.00
19 ลำดับเหตุการณ์ทางการเมืองไทย 14 ตุลาคม 2516 – 6 ตุลาคม 2519 ชาญวิทย์  เกษตรศิริ และ ธำรงศักดิ์  เพชรเลิศอนันต์ / บก. 2551 250.00
20 ประวัติศาสตร์พม่า เพ็ชรี  สุมิตร / แปล 2551 350.00
21 จาก 14 ถึง 6 ตุลา + วีซีดี ชาญวิทย์  เกษตรศิริ และ ธำรงศักดิ์  เพชรเลิศอนันต์ / บก. 2551 250.00
22 สยาม หรือ ไทย? + วีซีดี ชาญวิทย์  เกษตรศิริ 2551 150.00
23 วิกฤตความรู้-ความจริง-ความจำ เมื่อความจริงคือสิ่งที่มองเห็น : “หนึ่งศพ” “ไอ้ปปื๊ด” กับกรณีนองเลือด 6 ตุลา ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / แต่ง 2551 50.00
24 ปราสาทเขาพระวิหาร : หลุมดำ-หีบพยนตร์-ลัทธิชาตินิยม-ประวัติศาสตร์แผลเก่า-ตัดตอน-กับบ้านเมืองของเรา ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / แต่ง 2551 40.00
25 กรณีปราสาทพระวิหารระว่างไทย-กัมพูชา : เหรียญคนละด้านของเงินคนละสกุล พิภพ  อุดร / แต่ง 2551 20.00
26 ปราสาทเขาพระวิหาร กับ คำเตือนของ ปรีดี พนมยงค์ เรื่องการได้ดินแดนมาด้วยการใช้กำลัง ธำรงศักดิ์  เพชรเลิศอนันต์ / แต่ง 2551 20.00
27 Preah Vihear : Treaties,maps and Thai….. อัครพงษ์  ค่ำคูณ / แต่ง 2551 20.00
28 คำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร : มโนทัศน์ต่อพื้นที่ชายขอบ… พวงทอง  ภวัครพันธ์ / แต่ง 2551 20.00
29 โปรดให้รื้อปราสาทขอม ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / แต่ง 2551 20.00
30 ปราสาทพระวิหาร : เสียมเรียบ ในเวทีสากล สมโชค  อ๋องสกุล 2551 20.00
1 ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย เอลชา ไชนุดิน 2552 390.00
2 ชุมชนจินตกรรม : บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / บก. 2552 390.00
3 แม่น้ำโขง ณ นครพนม ชาญวิทย์  เกษตรศิริ และ อัครพงษ์  ค่ำคูณ 2552 390.00
4 ปฏิวัติ 2475 (พิมพ์ครั้งที่ 2) ชาญวิทย์  เกษตรศิริ และ ธำรงศักดิ์  เพชรเลิศอนันต์ / แต่ง 2552 390.00
5 พม่า ประวัติศาสตร์และการเมือง ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / แต่ง 2552 280.00
6 เวียดนาม : ประวัติศาสตร์ฉบับพิศดาร เพ็ชรี  สุมิตร / แปล 2552 390.00
7 หนึ่งศตวรรษ : รัฐธรรมนูญ และรัฐประหารกับการเมืองสยามประเทศไทย จากกบฏ ร.ศ.130 ถึงรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 หรือ ประชาธิปไตย กับ อำมาตยาธิปไตย ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / บก. 2552 320.00
8 การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์และเผด็จการ ทักษ์  เฉลิมเตียรณ / แต่ง 2552 390.00
9 โลกของอิสลามและมุสลิมในสยามประเทศไทย-อุษาคเนย์-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชาญวิทย์  เกษตรศิริ และ กาญจนี  ละอองศรี / บก. 2552 300.00
10 ลัทธิชาตินิยมไทย / สยาม กับ กัมพูชา : และกรณีศึกษาปราสาทเขาพระวิหาร ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / แต่ง 2552 350.00
11 สงคราม การค้า และชาตินิยมในความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา พวงทอง  ภวัครพันธ์ 2552 190.00
12 สยามประเทศไทยกับ “ดินแดน” ในกัมพูชาและลาว ธำรงศักดิ์  เพชรเลิศอนันต์ / แต่ง 2552 350.00
13 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 1850 -1970 ชูศรี  มณีพฤกษ์ และ เฉลิมพจน์  เอี่ยมกมลา / แปล 2552 390.00
1 “อยุธยาศึกษา” : ตลาดวิชาสำหรับครู-อาจารย์ ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / บก. 2553 250.00
2 รัฐชาติ-พรมแดน : ความขัดแย้งและข้อยุติบนเส้นทางสันติภาพอาเซียน ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / บก. 2553 250.00
3 เชียงราย ณ แม่น้ำโขง ชาญวิทย์  เกษตรศิริ, กาญจนี  ละอองศรี / บก. 2553 300.00
4 แม่น้ำโขง ณ เชียงราย ชาญวิทย์  เกษตรศิริ, กาญจนี  ละอองศรี / บก. 2553 300.00
5 แม่น้ำโขง : จากต้าจู-ล้านช้าง-ตนเลธม ถึง กิ๋วล่อง ชาญวิทย์  เกษตรศิริ / บก. 2553 490.00
6 ประวัติศาสตร์ลาว MARTIN SURART-FOX 2553 350.00