เชิญร่วมงานเสวนา : การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ


เชิญร่วมงานเสวนา / เปิดตัวหนังสือ – Book launch
การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ
Thailand : The Politics of Despotic Paternalism
(ทักษ์ เฉลิมเตียรณ เขียน / พรรณี ฉัตรพลรักษ์ – ม.ร.ว.ประกายทอง สิริสุข – ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ – พงษ์เลิศ พงษ์วนานต์ แปล)
อังคาร 18 ธันวาคม / Thu 18 Dec 2018
เวลา 13.00 – 16.30 / 1 – 4.30 pm.
ณ ห้อง ร.103 / Room 103
คณะรัฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ / Faculty of Political Science, TU. Thaprachan

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการบรรยายสาธารณะ (และฝึกอบรม)
Public Lectures (and Training Program)


พระเจ้าตากสินมหาราช – การกู้บ้านกู้เมือง และความสัมพันธ์กับล้านนา
King Taksin the Great of Thonburi and His Relations with Lanna

ศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 / Friday 23 February 2018 ณ ห้องโอฬารโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Lampang Rajabhat University
และลงพื้นที่ภาคสนาม วัดพระธาตุลำปางหลวง- พระธาตุวัดปงยางคก บ้านของหลุยส์ ที.เลียวโนเวนส์ - บ้านนายห้างป่าไม้บริษัทแองโกลสยาม
เสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยากร ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผศ.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น

สัมมนาวิชาการประจำปี 2560 Annual Seminar 2017


ในวาระ 250 ปี การเสียกรุงศรีอยุธยา - สถาปนากรุงธนบุรี ในปี พ.ศ.2560 ได้เห็นถึงความสาคัญของสองอาณาจักรสาคัญของสยามประเทศไทย คือกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี นับตั้งแต่ ปีพ.ศ.1893 .1893 โดยเฉพาะกรุงศรีอยุธยาราชานีสาคัญได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในอดีตเอาไว้อย่างมากมาย ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี ระบบการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ ตลอดจนงานศิลปะและงานสถาปัตยกรรมต่างๆ ประกอบกับกรุงธนบุรีอีกราชธานีสาคัญที่แม้จะเป็นราชธานีอยู่เพียง 15 ปี แต่ดินแดนแห่งนี้เป็นแหล่งชุมชนเก่าแก่มานาน ไม่เพียงแต่จะมีความสาคัญในอดีตเท่านั้น หากยังดารงความสาคัญมาจนถึงปัจจุบัน ในฐานะของการเป็นบทศึกษาเพื่อเข้าใจภูมิหลังประวัติศาสตร์ของไทยในด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ การศึกษาเรื่องของสองอาณาจักร กรุงศรีอยุธยา-กรุงธนบุรี จึงไม่เพียงเป็นการศึกษาของอดีตเท่านั้น หากทว่ายังเป็นการศึกษาเพื่อความเข้าใจในแง่มุมต่างๆ ของสังคมไทยในปัจจุบันอีกด้วย

ทัศนศึกษาสุสานพระเจ้าตากสินมหาราช


ซัวเถา (Shantou)–เท่งไฮ่ (Chenghai)–เจิ้งโจว (Zhengzhou)– ลั่วหยาง (Luoyang)–ซีอาน (Xian)—Silk Road
นครหลวงแห่งราชวงศ์ฮั่น และราชวงศ์ถัง ต้นทางถนนสายแพรไหม | 17- 22 กันยายน 2560, 6วัน/5คืน
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเท่งไฮ่ นาท่านสักการะ สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ตั้งของสุสานแห่งนี้มีแม่น้าและคลองล้อมรอบ ด้านหลังเป็นเขื่อนและหมู่บ้าน ตัวสุสานเหมือนหลุมศพธรรมดาไม่ได้ทาแบบฮวงซุ้ย มีป้ายหินแกรนิตสีชมพูสลักตัวอักษรจีนสีทองแปลความได้ว่า “สุสานฉลองพระองค์และพระมาลาของพระเจ้าตากสินแห่งกรุงสยาม” สร้างขึ้นในปีที่ 47 แห่งรัชสมัยเฉียนหลง (ค.ศ. 1784) บูรณะใหม่เมื่อปี ค.ศ.1985 มีประวัติเล่าว่าหลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จสวรรคตได้ 2 ปี ข้าราชบริพารเชื้อสายจีนได้นาฉลองพระองค์และพระมาลามาจากกรุงสยามจานวน 2 ชุด ชุดหนึ่งเป็นชุดไทย อีกชุดหนึ่งเป็นชุดจีน กลับมามอบให้พระญาติที่หมู่บ้านหัวฝู่นี้ ทางพระญาติจึงสร้างสุสานบรรจุสิ่งของเหล่านี้ไว้เพื่อสักการะบูชา

สัมมนาประจำปี 2559
ASEAN : Siam-Thailand + Japan + China and + Indiaศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 / Fri 25 November 2016
ณ ห้องประชุมภูกามยาว อาคารเรียนรวม (เดิม) มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

อ.ป๋วยกับโครงการตำราฯ

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ก่อตั้งโดย ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2509 เพื่อดำเนินงานตาม พุทธภาษิตที่ว่า "นตถิ ปญญาสมา อาภา" หรือ "แสงสว่าง เสมอด้วย ปัญญาไม่มี" และเพื่อสืบทอดเจตนารมย์ "สันติประชาธรรม" ของอ. ป๋วย

รายละเอียด

หนังสือชุด

วรรณไวทยากร

รักเมืองไทย

สิทธิมนุษยชน

จุลสารฯ

เขตแดนของเรา

ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้