อ.ป๋วยกับโครงการตำราฯ

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ก่อตั้งโดย ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2509 เพื่อดำเนินงานตาม พุทธภาษิตที่ว่า "นตถิ ปญญาสมา อาภา" หรือ "แสงสว่าง เสมอด้วย ปัญญาไม่มี" และเพื่อสืบทอดเจตนารมย์ "สันติประชาธรรม" ของอ. ป๋วย

รายละเอียด

หนังสือชุด

วรรณไวทยากร

รักเมืองไทย

สิทธิมนุษยชน

จุลสารฯ

เขตแดนของเรา

ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้