รายชื่อหนังสือ >> หนังสือชุด >> เขตแดนของเรา

เขตแดนของเรา

ประมวลสนธิสัญญา อนุสัญญา ความตกลง บันทึกความเข้าใจ และแผนที่ ระหว่างสยามประเทศไทยกับประเทศอาเซียนเพื่อนบ้าน: กัมพูชา–ลาว–พม่า–มาเลเซีย
(Collected Treaties – Conventions –Agreements – Memorandum of Understanding and Maps Between Siam/Thailand – Cambodia – Laos – Burma – Malaysia)
โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ศาลโลก–ศาลอนุญาโตตุลาการ กับข้อพิพาทระหว่างประเทศ
(International Court of Justices– Permanent Court of Arbitration)
โดย พนัส ทัศนียานนท์, ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช, วิพล กิติทัศนาสรชัย
เขตแดนเวียดนาม–จีน–กัมพูชา–ลาว
(Boundaries of Vietnam-China-Cambodia-Laos)
โดย พิเชฐ สายพันธ์ และ สุริยา คำหว่าน
เขตแดนจีน–รัสเซีย–มองโกเลีย
(Boundaries of China–Russia and Mongolia)
โดย พวงทอง ภวัครพันธุ์และ รณพล มาสันติสุข
เขตแดนฝรั่งเศส–เนเธอร์แลนด์–แม่น้ำดานูบ
(Boundaries of France–The Netherlands and The Danube River)
โดย มรกต เจวจินดา ไมเออร์ และอัครพงษ์ ค่ำคูณ
เขตแดนสยามประเทศไทย–มาเลเซีย–พม่า–ลาว–กัมพูชา
(Boundaries of Siam/Thailand–Malaysia – Burma–Laos –Cambodia)
โดย อรอนงค์ ทิพย์พิมล, ธนศักดิ์ สายจำปา, ดุลยภาค ปรีชารัชช, สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี,
อัครพงษ์ ค่ำคูณ
แผนที่ “สยามประเทศไทย” สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
(Map of Siam and Thailand: Bangkok Period)